รางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา แห่งชาติ ครั้งที่ี 19

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

“รางวัลบทความดีเด่น”
          สาขาวิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิตติชัย รุจนกนกนาฎ และนางสาวณัชชา ลิมสถายุรัตน์ ในฐานะผู้ช่วยวิจัยได้รับรางวัลบทความดีเด่น ในบทความเรื่อง “Analysis of Infrastructure in Neighboring Countries for Thai Outward Investors” สาขาวิศวกรรมก่อสร้างและการบริหาร  จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ี 19 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม พ.ศ.2557  ณ Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel จังหวัดขอนแก่น จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ