การจัดประชุมนานาชาติ ASEAN+3 comunities:Socio-Political Challengers on Identity and Difference

ด้วย AUN และ EACC ร่วมกับมหาวิทยาลัยสมาชิก 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ศูนย์เอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ Thai Studies Center, Yunnan University, PRC จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมนานาชาติ ASEAN+3 comunities:Socio-Political Challengers on Identity and Difference ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2557 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.eascram.net

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ
เอกสารแนบ: