รางวัลและการอบรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ในโครงการ "คนดีพี่นายช่าง"

รางวัลและการอบรมพัฒนาศักยภาพนิสิต ในโครงการ "คนดีพี่นายช่าง" (Intania Role Model) ประจำปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบรางวัลและการอบรมพัฒนาศักยภาพนิสิต
ในโครงการ "คนดีพี่นายช่าง" (Intania Role Model) ประจำปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่มีความประพฤติดี
ภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรม
รายนามนิสิตที่ได้รับการคัดเลือก โครงการ "คนดีพี่นายช่าง" ประจำปีการศึกษา 2556

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล
          1     น.ส.สุวพัชร พิกสิต
          2     น.ส.ปราญชลี บุนนาค

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีได้รับรางวัลมา ณ ที่นี้ด้วย

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ