ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ A-5

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้คณะกรรมการฯได้ดำเนินการสอบผ่านการคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 1 ราย ดังต่อไปนี้

             1.นางสาวพิชชา จองวิวัฒสกุล

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสำนักคณบดี ตึก3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศคณะฯเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งอาจารย์A5

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ