ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ A-5

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A-5

กำหนดการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ อาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รายละเอียดเพิ่มเติม : ประกาศคณะฯเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งอาจารย์A5

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ