เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านบางกลอย บ้านโป่งลึก

ด้วยสำนักบริหารกิจการนิสิตได้ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ จัดโครงการปลูกข้าวอินทรีย์อย่างครบวงจรในพื้นที่การเกษตร บ้านบางกลอย บ้านโป่งลึก ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และขอเชิญชวนนิสิิตเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้นิสิตได้มีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือสังคม มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาพื้นที่แหล่งทำกิน ตลอดจนเรียนรู้วิถีการเกษตรธรรมชาติเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนิสิตผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

สำนักบริหารกิจการนิสิต อาคารจุลจักพงษ์ ชั้น 2 โทร.02-218-7045

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ