SYS เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ประจำปี 2556

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SIAM YAMATO STEEL) มีโครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) จำนวน 20,000 บาท/งานวิจัย(จำนวนไม่เกิน 10 ทุน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆ ในการใช้งานโครงสร้างเหล็กในประเทศไทย รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้งานดครงสร้างเหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ผลงานที่ได้รับสนับสนุนการวิจัย SYS จะนำผลการวิจัยมาจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ให้กับวิศวกรและผู้สนใจทั่วไป

สอบถามรายละัเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณรักษ์บดินทร์ โทร 02-586-6494

www.facebook.com/sysfanpage

ประเภทข่าว: 
ข่าววิชาการ