สกอ.แจ้งการแก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Internet-based) ในการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2556 นั้น เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนในการกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Internet-based) จึงขอแ้ก้ไขเกณฑ์การให้คะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Internet-based)

รายละเีอียดสามารถ download ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ WWW.mua.go.th

ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ