ทุนการศึกษามูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ประจำปีการศึกษา 2556

ด้วย มูลนิธิ  อรุณ  สรเทศน์  มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต   โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 และขาดแคลนทุนทรัพย์  เป็นหลัก   โดยนิสิตสามารถส่งรายชื่อของนิสิตพร้อมประวัติ-เบอร์โทรศัพท์ และผลการศึกษา  มายังภาควิชาฯ ภายในวันที่ 27  มิถุนายน 2556 เพื่อที่ภาควิชาฯ จะได้ดำเนินการคัดเลือก และเสนอชื่อต่อไป

 

 

 

 

ประเภทข่าว: 
ข่าวนิสิต