นิสิตและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม ในงานวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18

นิสิต และอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา นำเสนอผลงานในงานการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 ที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ

ในงานนี้ นิสิตและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยมในหัวข้อ 

  • สาขาวิศวกรรมโครงสร้าง - การป้องกันภัยแผ่นดินไหวของอาคารสูงคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยมวลหน่วงปรับค่า (Seismic Protection of Tall R/C Building using Tuned Mass Dampers) โดยมีผู้วิจัยคือ จุลชิน เฉินบำรุง, รศ.ดร.ทศพล ปิ่นแก้ว, และ ธีระชัย ดีสมสุข
รายละเอียดเกี่ยวกับงานประชุมเข้าดูได้ที่ http://ncce18.eng.cmu.ac.th/
ประเภทข่าว: 
ข่าวประกาศ