ประกาศรายชื่อและขั้นตอนการดำเนินงานของผู้ได้รับทุนการศึกษาประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559